Czy wierzyć w Trójcę?


Odpowiedzi na to pytanie warto poszukać w Piśmie Świętym.Większość wyznawców chrześcijaństwa (poza antytrynitarzami)  wierzy w trójjedynego Boga. "Trójca Święta" stała się podstawową doktryną wielu kościołów i wyznań na całym świecie, chociaż w Biblii nie występuje żadne z poniżej przedstawionych zwrotów:
  • Trójca
  • Trójca Święta
  • Bóg w Trójcy Jedyny
  • Trójjedyny Bóg
  • Przenajświętsza Trójca
  • Bóg w trzech osobach

       Chrześcijaństwo nietrynitarne, czyli osoby, które negują ten dogmat, są przez niektóre kościoły wyłączane z grona chrześcijan i uważane wręcz za sekciarzy. Strona www.antytrynitarianie.pl, postawiła sobie za cel przedstawienie solidnych i popartych Słowem Bożym argumentów, przemawiających za monoteistyczną wiarą w jednego i jedynego BOGA objawionego w Piśmie Świętym, zgodnie ze słowami z Powtórzonego Prawa 6:4 (Biblia Warszawsko-Praska):

"Słuchaj, Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem" 

        Dlaczego antytrynitarianie nie wierzą w Boga w trzech osobach czyli w tzw. Trójcę? Czy oznacza to, że nie można ich nazwać chrześcijanami? Co na temat Boga mówi Pismo Święte? Jak wygląda historia tego dogmatu, kiedy powstał i czy ma uzasadnienie biblijne?

         Na te oraz inne pytania udzielamy odpowiedzi w artykułach zamieszczonych na tej stronie oraz na stronie naszego bloga wyjaśniającego wersety za, oraz przeciwko Trójcy! Uważamy, że pora zawrócić ku restoracjonizmowi, który Wikipedia definiuje tak:

"Restoracjonizm – w sensie ogólnym, wiara w konieczność powrotu do pierwotnego, biblijnego modelu Kościoła oraz do czystej wiary chrześcijańskiej z I wieku naszej ery. W bardziej szczegółowym sensie, termin ten obejmuje te chrześcijańskie wyznania, które postawiły sobie za cel przywrócenie apostolskiego modelu chrześcijaństwa (w wierze i organizacji kościelnej) oraz oczyszczenie go z późniejszych, katolickich (i ewentualnie protestanckich) naleciałości ze szczególnym naciskiem na usunięcie pogańskich wpływów i ludzkich nauk"

         Tylko "ad fontes", czyli powrót do źródeł, pierwotnych nauk zawartych w Biblii, pozwoli zrozumieć: kim jest Bóg, kim jest Jego Syn oraz jaką rolę pełni Duch Święty. Żeby bez uprzedzeń czytać Słowo Boże należy uwolnić swój umysł od ludzkich tradycji i filozofii i wrócić do czystej nauki płynącej z Pisma Świętego. Przez minione wieki co jakiś czas pojawiali się szczerzy ludzie, którzy walczyli o prawdę, za którą byli zdecydowani oddać nawet to, co mieli najcenniejszego - swoje życie! Chcąc żyć i wielbić Boga tak jak On oczekuje, byli okrutnie prześladowani jak chociażby w naszym kraju "Bracia Polscy" a wielu za swoje przekonania zostało spalonych żywcem na stosie jak Serwet.

             Zapraszamy do zapoznania się z prezentowaną argumentacją dotyczącą tego co Pismo Święte mówi o Bogu, Jego Synu i Duchu Świętym. Jeżeli masz na ten temat swoje przemyślenia, podziel się nimi. Najciekawsze argumenty opublikujemy na stronie antytrynitarianie.pl lub na naszym blogu z dogłębną analizą wersetów „za” oraz „przeciwko” Trójcy Świetej. Obiecujemy, że zapoznamy się ze wszystkimi materiałami nadesłanymi do nas poprzez e-maila z zakładki "Kontakt". Szczególnie interesują nas Twoje osobiste przemyślenia na temat istoty Boga i antytrynitaryzmu.

Copyright by strony WWW za darmo